Reduser risiko og øk sannsynligheten for suksess!

Å legge til rette for optimal bruk av ressurser, både med hensyn til utvelgelse av teknologiprosjekter og sikring av best mulig tidsbruk og kunnskapsutnyttelse i organisasjonen, er kritisk for å lykkes.

I mange bedrifter er FoU-arbeid og strategiske prosesser høyt prioritert. Likevel ser vi ofte at problemstillinger som daglig drift, tidspress, kostnadsfokus og interne prosesser påvirker planlegging og gjennomføring av teknologistrategien.

Gjennom flere år har Nofas bistått kunder med forbedring av FoU-praksis. Kontinuerlig forbedringsarbeid er en av driverne for å lykkes med innovasjon, og i den sammenheng har vi utviklet et metodeverk for kartlegging og evaluering av bedrifters helhetlige teknologiarbeid – en R&D Review. Med vår ekspertise vil vi kunne bidra til å redusere risiko forbundet med FoU-aktiviteter samt effektivisere bedriftens FoU-apparat og øke sannsynligheten for å lykkes.

KartleggeFørste steg er kartlegging av bedriftens strategi, kommunikasjon, organisering, rutiner og praksis i utviklingsprosjekter. Vi jobber systematisk for å danne et helhetsbilde av nå-situasjonen for å avdekke eventuelle avvik mellom strategi og praksis. Kartleggingen gir et balansert og objektivt innblikk i hvordan organisasjonen jobber med forskning og utvikling (FoU).

AvdekkeMange bedrifter har gode rutiner og systemer på plass, både for prosjektutvelgelse, budsjettering og gjennomføring, men sliter med etterlevelse eller oppfølging av disse. Andre bedrifter har ingen eller få formelle rutiner, og jobber snarere ut ifra en konsensusbasert forståelse av hvilke oppgaver som til enhver tid er viktige. I begge disse eksemplene kan bedriften være både suksessrik og velfungerende, men fellesnevneren er ofte at et løft må til for å redusere risikoen og bidra til varig verdiskapning.

Gjennom evaluering av bedriftens dokumentasjon og samtaler med utvalgte ansatte, gir vi en oppsummering av status for FoU-arbeidet og en vurdering av mulighetsrommet for forbedring med utgangspunkt i bedriftens ressurser og kapabilitet. Basert på dette foreslår vi en rekke konkrete tiltak og anbefalinger for å forbedre og etablere en beste praksis for forskning, utvikling og prosjektgjennomføring.

Vår omfattende erfaring med gjennomføring av R&D Review sikrer relevans for bedriften og høy treffsikkerhet i vurderingene. Metoden er velprøvd både på større bedrifters overordnede FoU-arbeid, store internasjonale samarbeidsprosjekter, og mindre enkeltprosjekter med mer kortsiktig fokus. Vi ivaretar uavhengigheten og tryggheten i enhver problemstilling, slik kun en ekstern evaluering kan tilby.

R&D Review er en tjeneste som er skalert etter virksomhetens behov og tilbys som en rask øvelse (Rapid) i mindre FoU-prosjekter og organisasjoner, eller i standard format (Standard) for middels store prosjekter/FoU-avdelinger samt i store prosjekter og konsern (Total).

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et uforpliktende møte om hvordan Nofas kan bistå med å løfte bedriftens FoU-praksis.

Les mer om:
Jotun investerer 800 millioner i nytt FoU-senter
Innovate or die!
Har din bedrift behov for støttemidler til et FoU-prosjekt?
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet

Omtale av Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Steng