Utvikler høyeffektiv rensing av oljeavfall

Thermtech er spesialister på rensing av oljekontaminerte avfallsstoffer og produserer i dag markedets ledende maskin for termisk rensing (TCC). Med bistand fra Nofas søkte selskapet om SkatteFUNN fra Norges Forskningsråd for å kunne utvikle en ny modul som gir opptil hundre prosent bedre tørrstoffrensing. Søknaden ble innvilget.

I dag inneholder ferdig renset avfall omlag 5000-10000 ppm (parts per million) oljestoffer. Den nye modulen til Thermtech vil kunne forbedre renseprosessen ytterligere slik at avfallsstoffer vil ha under 100 ppm etter endt prosess.

– Den nye rensemodulen vil også kunne gjenvinne tilnærmet 100 prosent av den dyre baseoljen som brukes i oljebasert mud, forteller Erik Michelsen, deveolpment and engineering manager hos Thermtech.

Innovativ teknologi
Utslippskravene til oljekontaminert avfall har gradvis økt de senere år.
– Det er derfor viktig å ligge i front på teknologiutvikling for å kunne møte morgendagens krav, sier Michelsen.
– Hensikten med å rense oljekontaminert avfall er todelt: For det første må man bryte ned og fjerne oljerester i avfallet, og for det andre må den kostbare baseoljen som brukes i oljebasert borevæske gjenvinnes. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å oppnå begge disse kravene samtidig. I konvensjonell termisk renseteknologi varmes avfallet opp til en høy temperatur over lang tid. Dermed brytes dessverre også den dyre baseoljen ned. Den nye modulen vi utvikler nå er basert på et annet prinsipp som gir svært hurtig fordamping av oljestoffene. Hittil har man i praksis måtte velge mellom høy gjenvinningsgrad av den dyre muden eller god rensing av avfallet. I dette prosjektet vil vi bli de første som løser dette problemet, forklarer Michelsen.

– Vår vanlige virksomhet omhandler produksjon, service og vedlikehold av TCC-enheter. Dette prosjektet vi nå har fått utløst SkatteFUNN til, er et sentralt nyutviklingsprosjekt som skal sikre Thermtechs videre konkurransekraft i et stadig voksende internasjonalt marked.

Fikk hjelp til å søke FoU-midler
Det er Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd som gjennom skatteFUNN-ordningen har støttet utviklingsprosjektet til Thermtech med kapital. Thermtech har benyttet Nofas til søknadene om FoU-midler.

– Hovedårsaken til at vi benytter ekstern konsulent til søknader om FoU-midler er at vi vil fokusere på reell produktutvikling og i minst mulig grad bruke interne ressurser på søknadsskriving og aktiviteter knyttet til dette, forteller Michelsen.
– Prosjektene vi har samarbeidet med Nofas om har vært vellykket og erfaringen udelt positiv. Nylig sendte vi inn to FoU-søknader og den ene er allerede innvilget, sier Michelsen.
– Disse midlene gir oss mulighet til å satse enda sterkere på innovasjon. Går alt etter planen vil det på sikt komme flere kommersielle produkter for oss!

260.000 tonn avfallsmasse
Fra 2009 til 2010 økte mengden oljekontaminerte avfallsmasser som måtte ilandføres for rensing i Norge med 70 %, fra 150.000 tonn til 260.000 tonn. Oljeselskapene betaler ca. 9000 kroner pr. tonn for rensing og tilhørende logistikk – det totale markedet i 2010 hadde en anslått verdi på ca. 2,3 milliarder kroner. Dersom det blir nedlagt forbud mot å reinjisere kontaminert kaks i reservoarene, slik det har blitt spekulert i, forventes markedet å dobles.

Kort om Thermtechs teknologi
Thermtech AS har siden oppstarten i 1991 utviklet et termisk rensekonsept, TCC. Teknologien klassifiseres som Best Available Technology (BAT) i en rekke land. TCC kan brukes til å bryte ned og fjerne oljerester i avfallet, samt gjenvinne oljebasert borevæske (baseolje) som er svært kostbart (6-12 kr/liter). Thermtech har en rekke patenter på deres TCC-konsept. Første salg fant sted for omlag ti år siden. Det finnes i dag mer enn 50 enheter i operasjon på verdensbasis og selskapet er en betydelig aktør på den internasjonale arenaen.

Ta kontakt med Nofas for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Les mer om:
Norske gründere sørger for gunstige priser innen skipsfrakt
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet
Kutt i oljebransjen – sats på innovasjon i nedgangstider!
Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til skatteFUNN
For Thermtech har samarbeidet med Nofas vært udelt positivt
4Subsea sendte fem søknader til SkatteFUNN og en til Petromaks – alle seks søknadene har de fått godkjent!

Omtale av Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap

Steng