SkatteFUNN – Husk søknadsfristen 1. september!

Fristen for innsendelse av nye søknader til SkatteFUNN er 1. september.

fristutløpt

Alle søknader innsendt før fristen er garantert søknadsbehandling innen utgangen av søknadsåret. Søker man etter 1. september har man ikke denne garantien, og risikerer å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning der små og mellomstore bedrifter (SMB) og store bedrifter har krav på henholdsvis 20 og 18 prosent i skattefradrag for kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i godkjente prosjekter. Prosjektene må ha som formål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som igjen kan føre til nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.Nofas AS har økonomisk, teknisk og strategisk kompetanse og kan bidra med rådgivning om bruk av SkatteFUNN som virkemiddel for din bedrift. Vi anbefaler å ta kontakt så snart som mulig dersom dere har prosjekter som kan være aktuelle for SkatteFUNN.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet – Aktuelle utlysninger høsten 2015

Norges Forskningsråd har for tiden flere aktuelle utlysninger der næringslivets mest innovative bedrifter kan søke om betydelig støtte til gjennomføring av sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Innovasjonsprosjektene har felles søknadsfrist 14. oktober. Under følger en oversikt over de mest relevante utlysningene.

BRUKERSTYRT INNOVASJONSARENA

BIA skal støtte de beste prosjektene uansett bransjetilhørighet, med unntak av de områdene som dekkes av tematisk rettede programmer i Forskningsrådet. Eksempler på sektorer som ikke har egne tematiske programmer er bygg- og anleggssektoren, prosessindustrien, vareproduserende industri, biomedisin og deler av tjenesteyting, blant annet varehandel. Deler av IKT havner også innenfor BIA.

PETROMAKS2

Innovasjonsprosjekter i petroleumssektoren. Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal PETROMAKS2 bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

DEMO2000

Leverandørbedrifter kan søke om midler til gjennomføring av prosjekter for pilotering og demonstrasjon av teknologi og utstyr for effektivisering av oljevirksomhet på norsk sokkel. Det er krav om deltagelse fra et operatørselskap i prosjektet.

ENERGIX

Innovasjonsprosjekter innenfor fagområdet miljøvennlig energi. ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk.

MAROFF

Muligheter for støtte til innovasjonsprosjekter innen maritim industri. MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

NANO2021

NANO2021 er Forskningsrådets strategiske satsning innenfor nanovitenskap, nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Programmet støtter utvikling av teknologi gjennom innovasjon og næringsrettet forskning knyttet til prioriterte områder som ulike energiområder, miljø og klimapåvirkning, helse og medisinsk teknologi og naturressurser.Felles for programmene er at kun de mest ambisiøse prosjektene gis støtte – dette krever en kombinasjon av:

  • Forskning på høyt vitenskapelig/teknologisk nivå.
  • Et betydelig potensial for verdiskaping i Norge.
  • Innovasjon med tydelig kommersielt fokus.
  • Samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Nofas AS har god erfaring med søknader om Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og kan vurdere deres prosjekter opp mot de aktuelle programmene. Hvis du ønsker mer informasjon eller vil diskutere mulige prosjektideer anbefaler vi deg å kontakte oss så snart som mulig.Kontakt oss i dag for å sikre deg hjelp på veien!

Steng