Få skattefradrag for bedriftens FoU-aktiviteter!

Siden oppstarten i 2002 har SkatteFUNN-ordningen delt ut over 12 milliarder kroner til norske bedrifter. Sjekk din bedrifts muligheter for å få inntil 20 prosent skattefradrag for FoU-kostnadene i 2015!

Mange bedrifter som driver med forskning og utvikling er ikke klar over at de har krav på økonomisk støtte fra SkatteFUNN-ordningen.

– Har du planer om å gjennomføre FoU-prosjekter i 2015 så bør du sjekke om aktivitetene fyller kravene for SkatteFUNN og andre nasjonale støtteordninger allerede nå, sier Lars Strand, managing consultant hos Nofas. SkatteFUNN støtter prosjekter der målet er ny kunnskap eller nye ferdigheter for å muliggjøre nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

– Ved å være tidlig ute i prosjektåret med å søke, vil saksbehandlingen hos Forskningsrådet gå raskere enn når fristen for å søke, som er 1. september, nærmer seg. En tilbakemelding på om man vil få skattefradrag for sine FoU-aktiviteter tidlig i prosjektperioden gir større forutsigbarhet for finansieringen av prosjektet, sier Strand.

Som rådgiver hos Nofas har Strand lang erfaring med å gi kunder innovasjonsrådgivning og bistand til å søke finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter.
– Siden oppstarten i 2005 har vi sendt over 2.500 søknader for våre kunder, og over 90 prosent har fått godkjent sine søknader. Det er helt klart en stor fordel å kjenne til kravene som settes av virkemiddelapparatet for å få en FoU-søknad godkjent.

Noen går glipp av millioner, andre mottar millioner
– Dessverre opplever vi altfor ofte at bedrifter har gått glipp av store summer i form av skattefradrag over mange år fordi de ikke har sendt inn søknader om SkatteFUNN. Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få skattefradrag for FoU-aktivitetene. Mange har så hektiske arbeidsdager at de enten nedprioriterer eller glemmer å søke, forteller Strand.

– SkatteFUNN kan man senest søke om det året utgiftene påløper. Gjør man ikke det, kan bedriften gå glipp av viktig, risikoavlastende finansiering hvert år. SkatteFUNN er i en særstilling da det er en rettighetsbasert ordning. Tilfredsstiller prosjektet kravene, har du krav på støtte. Langt flere enn de som søker er i posisjon til å motta støtte, så denne muligheten bør flere få øynene opp for! Med et godt FoU-prosjekt og en god søknad, er sjansen stor for å få den innvilget.

Frigjør interne ressurser med ekstern hjelp
Nofas ble etablert i 2005 som et resultat av at gründerne Lars Henrik Krogh, Tom Hilding Johansen og Thomas Hakavik så hvordan mange bedrifter hadde store utfordringer med å få støtte til sine
FoU-prosjekter. På ti år har Nofas bistått mer enn 2.000 bedrifter og bidratt til mer enn 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til kunder.

– Skal bedriften selv utforme søknader går det fort utover bedriftens kjernevirksomhet og kvaliteten på søknadsprosessene. Vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og sikrer kvalitet i alle ledd, sier Strand.

Steinar Evensen, daglig leder i Conexus er blant bedriftene som velger å benytte eksterne konsulenter til søknadsprosesser. Evensen poengterer at FoU-midlene har vært en stor bidragsyter til at de har kunnet satse mer på innovasjon.

– Conexus har prosjekter som har behov for innovasjonsrådgivning og finansieringsstøtte. Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte til prosjektene og gi oss nyttige, strategiske råd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv. Ved å tilknytte oss eksterne konsulenter med spisskompetanse, frigjør vi interne ressurser slik at vi kan fokusere på utviklingsprosjektene og det vi er best på, sier Evensen.

– Totalt har Nofas hjulpet oss med å få flere millioner kroner i ekstern finansieringsstøtte til ulike prosjekter. De har bistått oss med å få innvilget midler fra Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond (RFF) og skattefradrag ved hjelp av SkatteFUNN-ordningen. Disse midlene har gitt oss muligheten for å lykkes med våre utviklingsprosjekter.

Fire SkatteFUNN og 10 millioner kroner fra DEMO2000 til samme selskap
– Det at vi får kjennskap til våre kunders FoU-prosjekter gir oss som rådgivere et godt grunnlag for å kunne se og posisjonere til andre støtteordninger utover SkatteFUNN. Conexus er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan dra nytte av ekstern kompetanse for å fremme nyskapning og videreutvikling i en etablert bedrift, sier Strand.

– En annen av våre kunder som har satset friskt på innovasjon er DeepOcean. I 2013 utformet vi i Nofas søknad om SkatteFUNN på deres FoU-prosjekt. Søknaden ble innvilget og DeepOcean kunne med det dedikere flere ressurser til prosjektet. Arbeidet i denne prosessen ga rådgiverne hos Nofas inngående kjennskap til prosjektet, og etter anbefaling fra dem ble det søkt om 10 millioner kroner fra Forskningsrådets DEMO2000-ordning i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk DeepOcean innvilget støtten som dekket store deler av prosjektkostnadene. Senere har selskapet fått innvilget tre SkatteFUNN-søknader i samarbeid med oss. Vi ser at langsiktig samarbeid gir stor merverdi for våre kunder.

Var ikke klar over at de kunne søke om SkatteFUNN – forventer å motta over 1 million
– Mange bedrifter opplever at de driver mer utviklingsarbeid enn forskningsarbeid, og de vet ikke at SkatteFUNN er relevant også for dette. Men 80 prosent av SkatteFUNN-prosjektene er utviklingsprosjekter og innenfor et stort spekter av bransjer. Ordningen kan blant annet gi bedriftene støtte i arbeidet med å forbedre det som allerede finnes på markedet, og til å anvende eksisterende kunnskap på nye måter eller i andre sammenhenger enn det som er kjent, uttalte divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet til forskningsradet.no i 2013.

Som en del av leveransen gjennomfører innovasjonsrådgiverne hos Nofas prosjektmøter hvor de analyserer bedriftens muligheter innenfor virkemiddelapparatet og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for bedriftens innovasjonsprosjekter. Med over 40 ansatte har Nofas Norges fremste miljø for å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Innovasjonsrådgiverne hos Nofas har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og åtte av dem har doktorgrad.

– I tillegg til å ha kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommersialiseres, har vår fagavdeling også kompetansen til å stoppe søknadsprosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Tid er en mangelvare hos de fleste bedrifter og det er da viktig å unngå bruk av unødvendige ressurser på søknadsprosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Fokuser på å sende riktige og gode søknader, understreker Strand.

– Like viktig som å snu i tide, er å se på muligheter bedriften har innenfor det man allerede jobber med. Et eksempel er vår kunde Ganske Enkelt AS. De trodde ikke deres prosjekt kvalifiserte for SkatteFUNN før en rådgiver fra Nofas tok kontakt. Med bistand fra Nofas søkte de og fikk godkjent søknaden.

– Vi vil nå kunne motta ca. 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN til et prosjekt som vi ikke trodde fylte kravene for å få innvilget søknaden, forteller Anders Jahren, daglig leder i Ganske Enkelt.

– Nå jobber vi med flere FoU-prosjekter som vi ser kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger i tillegg til SkatteFUNN. Det å samarbeide med en ekstern rådgiver har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke om FoU-midler til.

SkatteFUNN reduserer risikoen ved å utvikle noe nytt
– Det er viktig både for nyskaping og for å videreutvikle etablerte bedrifter at man satser sterkt på FoU-prosjekter. SkatteFUNN er et godt virkemiddel som bidrar til å fremme satsingen på innovasjon, sier Strand.

– Bedrifter bruker SkatteFUNN for å få raskere og bedre resultater av utviklingsarbeidet sitt, og for å redusere risikoen knyttet til å utvikle noe som er nytt. SkatteFUNN gir bedriften økonomisk avlastning i utviklingsarbeidet, og bidrar til større bevissthet om hva som må til for å skape utvikling i bedriften. Erfaringene gir mestring, slik at de øker sine ambisjoner for videre vekst, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet til forskningradet.no.

Fordeler ved å søke om SkatteFUNN tidlig på året
– En tidlig behandling og godkjenning gir forutsigbar økonomisk situasjon og trygghet til prosjektet.
– Tidlig behandling og godkjenning vil gi mindre utfordringer med time- og kostnadsføring.
– Arbeidet med SkatteFUNN-søknaden vil bidra til å avdekke struktur, milepæler og aktiviteter for prosjektet, samt utgjøre en tidlig ekstern validering av prosjektet.
– Saksbehandlingen foregår gjerne raskere tidlig på året.
– Bedriften har som regel mer tid og kapasitet før sommeren, da august gjerne er preget av ferieavvikling og hektisk høstoppstart.
– Vil gi bedre tid til å vurdere og arbeide med alternative typer søknader, eksempelvis RFF og IPN.
– Hvorfor vente? Godt å ha søknad og avklaringen unnagjort!

Får du ikke godkjent søknad, betaler du ikke Nofas
For å sikre en god samarbeidsplattform med fokus på kvalitet og resultat benytter Nofas en suksessbasert honorarmodell. Det betyr at du som kunde kun betaler for Nofas sin arbeidsinnsats dersom et prosjekt får godkjent finansering. Dette gir en betydelig risikoavlastning.

Kundens merverdi av avtalen som Nofas ikke tar betalt for er:
– Alt arbeid i forbindelse vurdering av ulike støttemuligheter til bedriftens prosjekter
– Oppfølging etter godkjent søknad
– Bistand ved rapportering
– Orientering om muligheter innenfor nye og andre støtteordninger

I prosjekteringsfasen vil vi i Nofas gi tilbakemelding på om bedriften er i posisjon til å motta støtte til sine FoU-prosjekter. Det er mange finansieringsordninger innenfor blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Regionale forskningsfond. Å avklare mulighetene for å motta FoU-støtte vil være en risikoavlaster som vil gi bedre forutsigbarhet for prosjektgjennomføringen. Et bra sted å begynne er å søke om skatterefusjon. Om din bedrift ikke allerede har søkt om skatteFUNN, bør dere benytte muligheten i 2015!

Ta kontakt med oss for å avtale et uformelt møte om bistand og innovasjonsrådgivning til SkatteFUNN eller andre støtteordninger til FoU-prosjekter.

 
Fakta om SkatteFUNN
En lovpålagt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke staten om skatterefusjon på forsknings- og utviklingsprosjekter.

Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner.

Rammene for fradrag er opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene: Beløpsgrensen for fradraget ved egenutført forskning og utvikling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner.

Kilde: Forskningsrådet

Norske gründere sørger for gunstige priser innen skipsfrakt
For Thermtech har samarbeidet med Nofas vært udelt positivt
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet

Omtale om Nofas i pressen
Referanser Nofas

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap

Steng