Kutt i oljebransjen sats på innovasjon i nedgangstider!

Når oljeprisen synker, settes marginene på prøve og bransjen må jobbe systematisk for å få på plass kostnadseffektive løsninger. I omstillingsprosesser er det viktig å ikke nedprioritere fokus på innovasjon. Bedrifter som satser på forskning og utvikling kan komme styrket ut av nedgangstider.

For tiden er nedskjæringer i oljebransjen daglige begreper i media. Både kostnadene i hvert prosjekt, antallet nye investeringer og antall ansatte reduseres. Hans Ivar Laukli, leder for strategiavdelingen i Nofas, advarer norsk oljebransje mot å kutte i budsjettene til forskning, utvikling og innovasjon.

– Tvert imot bør det satses enda sterkere på innovasjon. De bedriftene som lykkes best med forskning og utvikling øker sin suksessrate, produserer mer effektivt og er mer konkurransedyktige enn konkurrentene, understreker Laukli. – I tider uten markedsvekst øker kampen om markedsandelene. Da er det spesielt viktig å satse på forskning og utvikling som gir fortrinn i kampen om kundene og er med på å styrke bedriften.

Mindre aktivitet krever nytenkning
– I dag er verdens olje- og gassproduksjon på rundt 80 millioner fat. Den produksjonen faller med seks prosent i året. Hvis vi ikke finner og utvikler mer olje og gass, vil produksjonen være på 15 millioner fat i 2035, uttalte Statoils klimadirektør Hege Marie Norheim til Dagens Næringsliv i august i år.

– For å holde produksjonen på dagens nivå må vi utvikle ny teknologi for å øke utnyttelsesgraden i eksisterende reservoarer og finne nye olje og gassfelt tilsvarende 30 norske sokler innen 2030, sa Norheim til dn.no.

– Norheims uttalelser understreker behovet for nytenkning, sier Laukli og påpeker også viktigheten av å fokusere på innovasjon i oppgangstider for å være best mulig rustet for nedgangstider.

– Men i dagens situasjon er det viktig å fokusere på hva vi kan gjøre for å hindre at bedrifter går inn i en innovasjonsdvale. En viktig jobb for oss som strategirådgivere er å kartlegge hva bedriften kan gjøre for å utnytte sine konkurransefortrinn og være konkurransedyktig når aktivitetene begynner å ta seg opp igjen. Dette krever en god strategi.

– Hvilke nye forretningsmuligheter vil åpne seg når oppgangstidene igjen kommer? Jobber alle i riktig retning? Fungerer rutiner og prosedyrer optimalt, eller kan noe av dette effektiviseres? Utnyttes eksisterende ressurser på best mulig måte? Ved å stille de rette spørsmålene kan man identifisere nye forretningsmuligheter samtidig som man kartlegger hvilke ressurser som bør utnyttes optimalt for å være posisjonert for krav som måtte komme. Reduksjon av satsning på FoU-prosjekter kan føre til tap av kapasitet og kompetanse som man kan komme til å trenge i fremtiden.

4Subsea har fokus på FoU-prosjekter
Et av selskapene som har valgt å trappe opp sin satsning på FoU-prosjekter er Asker-selskapet 4Subsea. For å kunne styrke sin satsning på innovasjon har de søkt finansieringsstøtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I 2014 har de sendt fem søknader til SkatteFUNN og en til Petromaks. Tre av SkatteFUNN-søknadene har de allerede fått godkjent.

– Vi ser at bransjen forventer lite aktivitet i tiden fremover, og det gir jo mulighet til å fokusere mer på det som skjer på lang sikt. I 4Subsea er vi svært opptatt av innovasjon og kunnskapsdeling. Vi har gjort flere studier og utviklingsarbeid relatert til våre to forretningsområder: fleksible rørledninger og boring og brønnintervensjon. Både studier og utviklingsarbeid relatert til dette er noe vi jobber kontinuerlig med, forteller Bente Solbakken, HR og administrasjonssjef i 4subsea.

– Mye av det som skjer i markedet nå handler om å få ned kostnadsnivået, og mye av det vi jobber med gir viktige bidrag til dette. Ved at vi deler kunnskap om innovative løsninger ved felles industriprosjekter vil vi kunne forbedre bunnlinja til operatørene.

– Kostnadsfokus kan være positivt for bransjen, men vi mener det går an å kutte kostnader uten at det skal gå på bekostning av satsningen på FoU. Mestrer bransjen å opprettholde fokus på innovasjon samtidig som man klarer å kutte kostnader i andre ledd, vil det resultere i vekst på lang sikt, understreker Solbakken.

Innovasjon og omstilling
Når oljeprisen synker kreves det at bransjen jobber systematisk for å på plass mer kostnadseffektive og smarte løsninger for å kunne opprettholde et godt resultat.

– I markedsøkonomien gjelder det darwinistiske prinsipp: Den som tilpasser seg omgivelsene eller markedet best vil overleve. Nedgangstider er sjelden entydig negativt, men gir ansatte erfaringer de ikke kunne fått på en annen måte samtidig som det krever omstilling og effektivisering, sier Laukli. Strategirådgiveren hos Nofas fraråder oljebransjen mot å bremse for hardt:
– Tar man foten av gasspedalen uten å reflektere over hvilke langsiktige konsekvenser dette får for bedriften, vil mange få utfordringer med å få på plass nødvendig kapasitet for å kunne bygge videre den dagen det er behov for det.

– Kostnadskutt lykkes sjelden uten å legge om grunnleggende strategi. Når oppgangstidene kommer vil bedrifter med et fokus på innovasjon ha et forsprang i forhold til de som utelukkende har fokusert på kostnadsreduksjoner.

Nytt storfunn krever kompetanse
I forrige uke ble det gjort et nytt storfunn i Alta-prospektet i Barentshavet. Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 88 og 314 millioner fat olje. Gassen kommer på toppen av dette. Funnet gjort i Barentshavet vil medføre et stort behov for kompetanse i årene fremover, og viser hvor raskt forholdene kan endre seg i oljebransjen.

– Det er viktig å være posisjonert for fremtiden. Gjennom en strategisk satsning på forskning, utvikling og innovasjon står bedriften bedre rustet for morgendagens utfordringer, avslutter Laukli.

Ta kontakt med Hans Ivar Laukli, leder av strategiavdelingen i Nofas, dersom din bedrift har behov for strategisk rådgivning.

Steng