Samarbeid gir inntil 45 % FoU-tilskudd

Innovasjon Norge skal i 2015 investere mer enn en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/OFU-ordningen. Nofas-kunde Blue Logic har fått innvilget 3,9 millioner kroner i støtte.

– IFU/OFU er en støtteform for samarbeidsprosjekter mellom en liten bedrift og en stor brukerpartner. Tilskuddene har ført til at mange nye, konkurransedyktige produkter og tjenester har kommet på markedet, også internasjonalt, sier fagansvarlig for IFU/OFU i Nofas Simen Filseth.

– Til forskjell fra SkatteFUNN vil en IFU/OFU-finansiering gi mulighet for å få utbetalt 30 % av tilkjent støtte på forskudd og inntil 60 % underveis i prosjektet. Kravene til FoU er lavere enn ved SkatteFUNN, men kravet til verdiskaping er høyere og støtten må være utløsende for prosjektet.

– Det som er så bra med denne ordningen er at den er forankret i kundebehov og markedsmuligheter. Det stilles krav til at det skal være et samarbeid mellom kunde og leverandør fra dag én. Videre gir inntil 45 % støtte til egne FoU-kostnader et veldig godt utgangspunkt for å kunne ha høy innovasjonsgrad, understreker Filseth.

IFU-tilskudd øker innovasjonsaktiviteten
Nofas har bistått mange bedrifter med å søke om midler fra IFU/OFU-ordningen. Blant dem er Blue Logic som har søkt om flere SkatteFUNN, IFU-forprosjekt og IFU-hovedprosjekt. Alle søknadene har blitt innvilget og resultert i over 5 millioner kroner i FoU-midler.

– Våre utviklingsaktiviteter er ekstremt viktige for hele tiden å kunne tilby markedets beste produkter og tjenester, og som et lite selskap har vi behov for risikoavlastning for å opprettholde nødvendig FoU-aktiviteter, sier daglig leder Eirik Kloster Jacobsen i Blue Logic.
– Offentlig innovasjonsstøtte er en sterk bidragsyter til at vi kan satse på å utvikle produkter som gir verdiskaping over tid.

– Vi har fått innvilget 3,9 millioner kroner fra IFU-ordningen til å utvikle, teste og kvalifisere universelle induktive koblere for overføring av både strøm og høyhastighet datakommunikasjon. Disse «kontaktene» muliggjør oppkobling av elektriske sensorer og elektriske forbrukere/produsenter under vann med full spenning. Vi er alene om å kunne tilby en slik kombinert data- og energiløsning på markedet i dag, forteller Kloster Jacobsen.
– Denne satsingen vil åpne opp for nye forretningsområder og legge til rette for en rekke nye elektriske subsea-verktøy og løsninger fra oss i fremtiden. Uten bistand fra Nofas og støtte fra Innovasjon Norge/NFR ville dette vært vanskelig for oss å gjennomføre.

Kan få opptil 400 000 kroner til forprosjekt
Innovasjon Norge kan også gi tilskudd til et IFU/OFU-forprosjekt. En forprosjekt-søknad skal inneholde en skisse til et hovedprosjekt og kan for eksempel omfatte avklaringer for valg av en eller flere krevende kundepartnere, teknologi- og markedsvurderinger.

– IN dekker opptil 50 prosent av kostnadene til prosjektforberedelser med en maksimalramme på 400 000 kroner. Dette er midler som gir mulighet for å kvalitetssikre om det er grunnlag for å igangsette et IFU/OFU-hovedprosjekt, forklarer Filseth.
– Med et forprosjekt vil man kunne planlegge gjennomføringen og få på plass en brukerpartner før oppstart av hovedprosjektet. Videre vil arbeidet med et forprosjekt gi mulighet for å bygge en god relasjon til Innovasjon Norge og legge til rette for videre samarbeid med dem, sier Filseth.

– Ønsker man å sette i gang med et samarbeidsprosjekt, men kundepartner og planverk foreløpig mangler, kan man benytte et forprosjekt til å få alle brikker på plass. Når alt ligger til rette for å satse på innovasjon kan man søke om IFU/OFU-midler.

Vårt arbeid i Nofas har så langt resultert i over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til våre kunder. Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Om IFU/OFU-ordningen
IFU/OFU er en tilskuddsordning som er basert på et forpliktende samarbeid mellom en leverandørbedrift og en offentlig/industriell krevende kunde. Formålet med samarbeidet er å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon. Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til de beste prosjektene uavhengig av sektor og regional tilknytning. Bedriften/leverandøren som søker må være norsk, men kundebedriften kan være internasjonal. Kundepartner i et OFU/IFU-samarbeid mottar ikke støtte, men finansieringen av søkerbedriften (leverandøren) øker kundepartners mulighet for å få et mer tilpasset produkt raskere ut i markedet. For leverandøren vil støtten redusere risikoen i prosjektet og legge til rette for bedre gjennomføringsevne. I 2014 ble 204 søknader godkjent med en snittildeling på 1,5 millioner kroner per prosjekt.

Om Blue Logic
Blue Logic leverer høyteknologiske produkter innenfor hydrauliske koblingssystemer samt elektriske og mekaniske grensesnitt for alle typer subsea-installasjoner. Produktene realiserer oljeselskapenes visjon om fremtidige avanserte subsea-"fabrikker" og fremtidens vindparker offshore. Selskapet har nå igangsatt et ambisiøst utviklingsprosjekt innenfor elektrisk infrastruktur under vann, med både aktueringsorganer for fjernstyring og en ny induktiv "USB"-løsning. Dette prosjektet er starten på kommersialiseringen av tidligere og pågående FoU-prosjekter som Blue Logic har fått innvilget tre SkatteFUNN til.

Les mer om:

Seks milliarder kroner fra Innovasjon Norge utløste 15,7 milliarder til utvikling
Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN – fikk tilsagn om ca 1,2 millioner kroner
Jotun planlegger investeringer på opptil 800 millioner kroner i et nytt FoU-senter
Få skattefradrag for bedriftens FoU-aktiviteter
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet
Innovate or die!

Omtale om Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap

Steng