Har din bedrift behov for støttemidler til et FoU-prosjekt?

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har en rekke programmer og ordninger som dekker de fleste bransjer og forskningsområder.

Her er en oversikt de mest aktuelle støtteprogrammene som Nofas bistår FoU-bedrifter med å utforme søknader til:

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og utviklingsprosjekter kan bruke sin rett til å søke om skattefradrag.

Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner.

Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene, mens store bedrifter kan få tilbake 18 %. Beløpsgrensen for fradraget ved egenutført forskning og utvikling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner, og beløpsgrensen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner.

Løpende søknadsfrist. For fradrag i 2015 er søknadsfristen 1. september

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)

IPN er en søknadstype som er rettet mot næringslivet som har som mål å utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene har gjerne en varighet på 2-4 år. IPN-programmene dekker inntil 50 % av bedriftens kostnader.

Eksempler på slike programmer er:

BIA – er et av Forskningsrådets største programmer. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.
DEMO2000 – kvalifiserer/piloterer til ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.
BIOTEK2021 – er Norges store satsing på bioteknologi og økt verdiskaping for perioden 2012-2021.
NANO2021 – er Forskningsrådets store satsing på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer for perioden 2012–2021.
PETROMAKS2 – skal bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.
ENERGIX – støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk.
IKTPLUSS – er Forskningsrådets nye store IKT-satsing (2015-2024). Programmet avløser VERDIKT (2005-2014).
MAROFF – støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge

For norske bedrifter/organisasjoner er det mulig å søke støtte fra disse de ulike programmene avhengig av prosjekttype. Relevante prosjektkostnader som gir grunnlag for støtte kan være personalkostnader og kjøp av eksterne FoU-tjenester.

En IPN-søknad kan være aktuell for ambisiøse innovasjonsprosjekter med et betydelig potensial for verdiskaping. For å kvalifisere for støtte kreves det et betydelig forskningsinnhold i prosjektene, gjerne i samarbeid med FoU-institusjoner (universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutter) og bedriftspartnere i Norge og/eller internasjonalt.

Søknadsfrister oktober 2015

IFU/OFU

Innovasjon Norge skal i 2015 investere over en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/OFU-ordningen. Programmet, som gir inntil 45 % støtte av egne FoU-kostnader, er en av Innovasjon Norges største og mest markedsnære tilskuddsordninger. Målet er å fremme utvikling av nye og innovative produkter, tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt.

IFU/OFU = Forpliktende samarbeid

 • IFU står for industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 • OFU står for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
 • IFU/OFU er en tilskuddsordning med formål å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon
 • Det er de beste prosjektene som støttes, uavhengig av sektor og regional tilknytning
 • Ordning rettet mot SMB-bedrifter: Skal åpne opp nytt marked gjennom forpliktende samarbeid mellom leverandørbedrift (som er den som søker om tilskudd) og en kundebedrift
 • Inntil 45% støttegrad av egen kostnad (dvs 17 % utover SkatteFUNN). Unntaksvis 60 % for små bedrifter der partner bidrar med mer enn 30 %
 • Kundebidrag 20-30 % (hovedsaklig arbeidstimer)
 • Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende av Innovasjon Norge
Regionale forskningsfond (RFF)

Regionale forskningsfond (RFF) skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling basert på fylkenes FoU-planer.

 • Åpen regional kvalifiseringsstøtte
 • Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og næringsnettverk, offentlige aktører, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner.
 • Kvalifiseringsstøtten har som formål å mobilisere og kvalifisere nye aktører til forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø. Videre er formålet å kvalifisere søkerne til videre forskning i større prosjekter, der finansieringen først og fremst skal hentes fra andre nasjonale og internasjonale støtteordninger.
 • Søknadsfrist oktober 2015

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN – fikk tilsagn om ca 1,2 millioner kroner
Få skattefradrag for bedriftens FoU-aktiviteter
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet

Omtale om Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Steng