Vi kan ikke være billigst – men må jobbe smartere

Næringsrettet forskning og kommersialisering er blant hovedprioriteringene i Nærings- og fiskeridepartementets forslag til statsbudsjettet for 2015.

Samlet er økningen til nasjonale virkemidler nesten 300 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2015. Regjeringen ønsker å satse mer på kommersialisering av gode idéer gjennom styrking av forskningsprogrammet med 130 millioner kroner over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

– Målet er at Norge skal være blant de mest innovative landene i Europa, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding. – Gjennom forskning og innovasjon skaper vi morgendagens arbeidsplasser. Regjeringen vil løfte konkurransekraften til næringslivet. Vi kan ikke være billigst, derfor må vi jobbe smartere, sier Mæland.

I forslaget til statsbudsjettet dobles satsingen på etableringstilskudd, sammenliknet med fjoråret.

– Fremtidens arbeidsplasser skapes av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, idéer og ressurser. Mange gründere ønsker drahjelp i en veldig tidlig fase. Disse vil vi hjelpe fram, sier Mæland.

Styrker BIA
Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) styrkes med 70 millioner kroner. Programmet finansierer forskning og utvikling med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.

– Sammen med SkatteFUNN er Brukerstyrt innovasjonsarena de to viktigste virkemidlene for å støtte forskning i hele bredden av norsk næringsliv. Regjeringen foreslår derfor en styrking av det største forskningsprogrammet hos Forskningsrådet med 70 millioner kroner, til totalt 544 millioner kroner, sier Mæland.

– Forslagene om å styrke blant annet Brukerstyrt innovasjonsarena, SkatteFUNN og miljøteknologiordninger er tre viktige og riktige områder. De er næringsrettede og kan gi raske resultater, sier Knut E. Sunde, industripolitisk direktør i Norsk Industri til Teknisk Ukeblad.

SkatteFUNN-grense økes
Regjeringen foreslår også en styrking av SkatteFUNN. Beløpsgrensen for fradraget til SkatteFUNN-ordningen ved egenutført forskning og utvikling (FoU) økes fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt FoU utvides fra 22 til 33 millioner kroner.

– Dette åpner for at større prosjekter kan komme inn under ordningen. For en del bedrifter kan man velge SkatteFUNN-ordningen for å realisere prosjekter raskt, sier Sunde.

Norsk Industri ser også på endring i formuesskatten som positivt for næringsutviklingen.
– Vi erfarer at utbytte i familieeide bedrifter brukes til investering og økt aktivitet dersom de ikke må brukes til å betale formueskatt, sier Sunde.

40 millioner ekstra til marin forskning
– Forskning er grunnleggende for å realisere utviklings- og verdiskapingspotensialet i sjømatnæringen. Vi vil derfor øke tilskuddene til marin forskning med 40 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Innen næringsforskning er teknologiutvikling, utvikling av marin bioøkonomi, levandelagring av torsk og internasjonalisering prioriterte område. Satsingen omfatter også kunnskaps- og kompetanseoppbygging ved marine forskningsinstitutt.

Andre prioriterte områder er å styrke infrastrukturen for marine data og forskning på fiskehelse og fôr. Regjeringen foreslår å øke tilskuddene med ti millioner kroner til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES.

Stimulerer til økt deltakelse i EU-program
Et av regjeringens langsiktige mål er å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020, har gitt gode miljøresultater. I statsbudsjettet for 2015 foreslås bevilgningen økt med 115 millioner. Dette skal stimulere til økt deltakelse i EU-programmet hvor en del av midlene vil gå til klima- og miljørelatert forskning.

– Vi har startet på veien mot lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en pressemelding.
– Vinnerne i framtiden vil være dem som så det grønne skiftet komme og grep mulighetene. Norge skal ha tak i den grønne ledertrøyen. Det blir ingen enkel oppgave. Men budsjettet vi legger frem i dag, legger til rette for omstilling.
Satsing på forsking og innovasjon i tall

110 millioner kroner – styrke ordningen for etablerertilskudd i Innovasjon Norge

70 millioner kroner – styrke brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Norges forskningsråd

50 millioner kroner – øke miljøteknologiordning i Innovasjon Norge

30 millioner kroner – styrke de teknisk-industrielle instituttene

20 millioner kroner – styrke forskningsprogrammet Forny2020 i Norges forskningsråd

10 millioner kroner – styrke program for teknologier som har en bred samfunnsmessig betydning

Kilder: regjeringen.no og tu.no

Ønsker din bedrift å ta sine innovasjonsprosjekter ut til markedet, men mangler kapasitet eller kompetansen til å realisere idéen? Kontakt oss. Siden starten av Nofas i 2005 har vi sendt 2500 søknader for våre kunder. Så langt tilsvarer det over 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder.

Foto: Norges Bank

Steng